Starostlivosť

Starostlivosť

Našim klientom v Kumulovanom sociálnom zariadení (ďalej KSS) zabezpečujeme 24 hodinovú starostlivosť.

 

Odborné činnosti, ktorými sú pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ošetrovateľská starostlivosť v zariadení a psychologická starostlivosť zabezpečujeme vzdelanými a kvalifikovanými pracovníkmi zariadenia a to: sociálni pracovníci, psychológ, hlavná sestra, zdravotnícky personál, opatrovatelia.

a) Zaopatrenie a zabezpečenie zdravotnej starostlivosti má v náplni práce personál zdravotného úseku na čele s hlavnou sestrou.

b) Zaopatrenie je poskytovanie opatrovateľskej starostlivosti o obyvateľov KSS a predstavuje pomoc pri samoobslužných činnostiach (obliekanie, podávanie stravy, hygienická starostlivosť a pod.), pomoc pri udržiavaní hygienických návykov, doprevádzanie, primeraná rehabilitácia pre udržiavanie mobility a motoriky obyvateľov a pod.

c) Zabezpečenie zdravotnej starostlivosti je vykonávané na základe návštev všeobecného lekára a rozumie sa ňou poskytnutie prvej pomoci, privolanie rýchlej zdravotníckej pomoci, dozor alebo podávanie liekov podľa ordinácie lekára, jednoduché ošetrovateľské úkony, u diabetikov sledovanie hodnôt krvi, doprevádzanie k odborným lekárom na vyšetrenie, zabezpečenie zdravotných pomôcok, doručenie liekov z lekárne a iného zdravotného materiálu a pod.

c) Na základe dohody vykonáva zdravotnú starostlivosť v KSZ obvodný lekár, ktorý má s obyvateľmi Zariadenia pre seniorov a Domovom sociálnych služieb  uzatvorené zmluvy o zabezpečení zdravotnej starostlivosti.

 

d) Pravidelná lekárska návštevná služba je stanovená na 1 x týždenne, v prípade potreby je lekár telefonicky prizvaný i mimo stanovený termín. Lieky predpisuje klientom lekár na recepty, ich donášku a dávkovanie zabezpečuje hlavná sestra v spolupráci so zdravotnými sestrami.

Hygiena

a) V celej budove KSZ - izby klientov, chodby, spoločenské miestnosti, jedáleň atď. sa musí dodržiavať hygiena a čistota, za ktorú sú zodpovedné upratovačky.

b) V skriniach a nočných stolíkoch si udržiavajú poriadok pokiaľ sú toho schopní sami klienti s tým, že zdravotný personál je povinný kontrolovať udržiavanie čistoty (aby neboli skladované potraviny a veci podliehajúce skaze, špinavá bielizeň a pod.). Klientom, ktorí nie sú schopní udržiavať si poriadok pomáhajú pri upratovaní, prípadne udržiavať čistotu len zdravotný personál, ktorý má izby pridelené podľa rozpisu.

c) Vetranie priestorov zariadenia je vykonávané podľa potreby aj niekoľkokrát denne. Klienti sa počas priaznivého počasia zdržiavajú na čerstvom vzduchu v areáli KSZ, ťažko pohyblivým alebo imobilným na vozíkoch zabezpečia pobyt vonku zamestnanci zdravotného úseku a sociálni pracovníci.

d) Fajčenie v priestoroch budovy KSZ je zakázané.

Klienti a zamestnanci môžu fajčiť len mimo budovy v areáli KSZ na mieste k tomu určenom.