Rozsah služieb

Rozsah služieb

V Kumulovanom zariadení sociálnych služieb zabezpečujeme poskytovanie sociálnych služieb na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie:

a) v Zariadení pre seniorov fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona 448/2008 Z.z. alebo fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov

b) v Domove sociálnych služieb plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona 448/2008 Z. z., alebo fyzickej osobe, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 zákona 448/2008 Z. z.

V Zariadení pre seniorov a v Domove sociálnych služieb poskytujeme sociálne služby v rozsahu:

a) odborné činnosti

- pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
- sociálne poradenstvo
- sociálna rehabilitácia
- ošetrovateľská starostlivosť v zariadení
- psychologická starostlivosť

b) obslužné činnosti

- ubytovanie
- stravovanie
- upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva

c) ďalšie činnosti

- utváranie podmienok na vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny
- úschova cenných vecí
- zabezpečenie záujmovej činnosti (kultúrne a spoločenské aktivity)

Nad rámec týchto služieb poskytujeme muzikoterapiu, aromoterapiu, kaderníctvo, manikúru a pedikúru prípadne ďalšie služby podľa požiadaviek klientov.