Mám záujem o umiestnenie - ako postupovať...

Mám záujem o umiestnenie - ako postupovať...

 

Pred umiestnením do nášho Kumulovaného sociálneho zariadenia odporúčame tento postup:

1. Podať na obecný úrad v mieste trvalého bydliska alebo príslušného VÚC „Žiadosť fyzickej osoby o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“ (majú svoje tlačivo). Súčasťou žiadosti je aj lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu, ktorý vyplní zmluvný lekár.

2. Požiadať zmluvného lekára o vykonanie vyšetrení pred nástupom do zariadenia sociálnych služieb, hlavne röntgen a rozbor krvi.

3. Podať písomnú „Žiadosť o umiestnenie v našom zariadení“ – tlačivo je k dispozícii v našom zariadení alebo si ho môžete stiahnuť TU

4. Uzatvoriť „Zmluvu o poskytovaní sociálnej služby“ v našom zariadení (po podpísaní možnosť okamžitého nástupu).

5. Ak máte Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, podajte pri

odkázanosti II. až IV. stupeň na obecný úrad,

pri odkázanosti V. a VI. stupeň na VÚC

písomnú „Žiadosť o umiestnenie v zariadení sociálnych služieb“, kde je potrebné uviesť, že máte záujem byť umiestnený/á v Kumulovanom zariadení sociálnych služieb Zátišie – prameň nádeje v Nitrianskej Strede č. 294.

Bod č. 5 môže byť zrealizovaný ihneď po obdržaní rozhodnutia o odkázanosti.

Klient po dohode s vedúcim Kumulovaného zariadenia sociálnych služieb môže nastúpiť do zariadenia aj po splnení bodov 1 a 2.